Przychodnia Beżowa

DOROŚLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIECI

Dzieci zdrowe przyjmowane są
we wtorki, środy oraz czwartki
(gabinet posiada oddzielne wejście).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pielęgniarki
środowiskowo – rodzinne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

położna
środowiskowo - rodzinna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobór materiału do badań

 

 

Nocna i świąteczna
pomoc medyczna

 

 

lek. med. Bożena Paździor specjalista medycyny rodzinnej
specjalista chorób wewnętrznych
       
       
lek. med. Katarzyna Osyra-Dorobisz specjalista medycyny rodzinnej
       
       
lek. med. Małgorzata Król specjalista chorób wewnętrznych
       

lek. med. Paweł Choroszczak specjalista medycyny rodzinnej
lek. Karolina Vedrenne rezydent medycyny rodzinnej
       
lek. Justyna Radomska rezydent medycyny rodzinnej
       

 

006
lek. med. Joanna Szkolnicka specjalista pediatrii
       
lek. med. Marcelina Popiołek - Gajda specjalista pediatrii
       
008
lek. med. Teresa Marszowska - Grześków specjalista pediatrii
specjalista laryngologii
       
       
brak
lek. Piotr Badura rezydent medycyny rodzinnej
       
       
brak
lek. Magdalena Kruzel rezydent medycyny rodzinnej
       
       

 

 

Maria Kozłowska
Maria Tarnowska
Maria Mońko
Mira Dubniewicz
Sylwia Rajska
Dorota Tomiczak
pielęgniarka dyplomowana
pielęgniarka dyplomowana
pielęgniarka dyplomowana
magister pielęgniarstwa
magister pielęgniarstwa
licencjat pielęgniarstwa
licencjat pielęgniarstwa

 

ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną, nad świadczeniobiorcą w zakresie:

1) promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
2) świadczeń pielęgnacyjnych;
3) świadczeń diagnostycznych;
4) świadczeń leczniczych;
5) świadczeń rehabilitacyjnych.


1. Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, obejmując opieką:

1) zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
2) osoby niepełnosprawne.

 

 

 

Wioletta Szydło Foto
Wioletta Szydło położna środowiskowo-rodzinna
       

ZAKRES ZADAŃ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Położna POZ realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą:

1) edukację w zakresie planowania rodziny;
2) opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu;
3) opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia;
4) opiekę w chorobach ginekologicznych;
5) opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

2. W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna POZ współpracuje z:

1) lekarzem ginekologiem (położnikiem) udzielającym świadczeń specjalistycznych w zakresie jej zadań;
2) lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
3) pielęgniarką POZ;
4) pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania;
5) pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
6) położną zatrudnioną w specjalistycznej poradni położniczo-ginekologicznej;
7) innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;
8) przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.

3. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:

1) edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety;
2) przygotowania do porodu, z uwzględnieniem porodu rodzinnego;
3) poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu;
4) poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
5) poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią;
6) kształtowanie postaw rodzicielskich;
7) edukację i udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie, metod regulacji płodności;
8) profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii położniczych;
9) edukację kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego;
10) edukację w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową;
11) profilaktykę chorób wieku rozwojowego;
12) edukację w zakresie szczepień ochronnych.

4. Świadczenia diagnostyczne obejmują:

1) przeprowadzanie wywiadu środowiskowego/rodzinnego;
2) monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej;
3) wykonywanie badania położniczego u kobiet;
4) ocenę relacji rodziny z noworodkiem;
5) monitorowanie przebiegu połogu i rozwoju noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
6) obserwację i ocenę rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia oraz adaptacji do środowiska zewnętrznego;
7) wykonywanie pomiarów u kobiety i noworodka oraz ocenę tych pomiarów;
8) ocenę poziomu bilirubiny w oparciu o topografię zażółcenia według schematu Kramera oraz pobieranie materiałów do testów na fenyloketonurię i hypotyreozę u noworodków;
9) wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy;
10) pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:

1) planowanie, realizację i ocenę opieki pielęgnacyjnej nad:
a) kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu,
b) noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia,
c) kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi;
2) przygotowanie i wspieranie rodziny w opiece świadczonej na rzecz noworodka, niemowlęcia i kobiety;
3) przygotowanie kobiety do samoopieki i samopielęgnacji.

6. Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:

1) udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
2) udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w stanach nagłych do czasu przybycia lekarza;
3) przyjmowanie porodu nagłego w warunkach domowych;
4) zabezpieczenie naciętego lub pękniętego krocza;
5) udzielanie pomocy w okresie laktacji;
6) wykonywanie zabiegów leczniczych zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym:
a) podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych,
b) zdejmowanie szwów,
c) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza,
d) wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych,
e) płukanie pochwy,
f) leczenie i opatrywanie oparzeń, ran, odleżyn we współpracy z pielęgniarką POZ,
g) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna,
h) ustalanie diety kobiety zgodnie z potrzebami,
i) doraźną modyfikację dawki leczniczej leku przeciwbólowego, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest położna.

7. Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:

1) ćwiczenia usprawniające w ciąży, połogu i schorzeniach ginekologicznych;
2) wykonywanie drenażu ułożeniowego u kobiety;
3) prowadzenie gimnastyki oddechowej, relaksacyjnej, przygotowującej do porodu oraz połogu.

 

 

Pobór materiału do badań jest możliwy od poniedziałku do piątku w budynku praktyki ul. Beżowa 12-16, Wrocław w godz.: 8:00 - 9:30.

 

 

Jednocześnie przypominamy, że z dniem 31-07-2022 zakończyliśmy współpracę z laboratorium Amed na ul. Eluarda 7

 


Nocna i świąteczna pomoc medyczna

Świadczenia zdrowotne w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej po godzinie 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo
w dni wolne od pracy udzielane są pacjentom w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC - SZCZEGÓŁY

Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną realizują:
• Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, Wrocław, ul. Fieldorfa 5, tel. 71 306-42-22
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a, tel. 71 327-05-36
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, Wrocław, ul. Koszarowa 5, tel. 71 395-76-07
• Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza, Wrocław ul. Warszawska 2, tel. 71 377-41-16, 71 377-41-17, 71 377-41-18, 71 377-41-19
• Ambulatorium chirurgiczne pogotowia ratunkowego, Centrum Medyczne Dobrzyńska, Wrocław, ul. Dobrzyńska 21/23, tel. 71 774-77-00
• Pogotowie Stomatologiczne: Dental-Art. 53-342 Wrocław ul. Komandorska 53A/3b, 71 367-22-62

Pomoc chirurgiczna
całodobowo przez 7 dni w tygodniu

• Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, Ambulatorium Chirurgiczne ul. Traugutta 112, tel. 71 342 27 86

Pomoc stomatologiczna
• ARTMEDIS, ul. Św. Mikołaja 59-60/25, tel. 71 714 25 55
codziennie w godz. 19:00 - 7:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i wszystkie dni świąteczne przez całą dobę


 

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO S.C.
Bożena Paździor, Ewa Paździor
ul. Beżowa 12-16
54-046 Wrocław
tel. 71 349 18 88

Aktualizacja: 24-11-2023