Filia Mrozów

DOROŚLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci

 

 

 

pielęgniarki
środowiskowo – rodzinne

 

 

 

położna
środowiskowo - rodzinna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobór materiału do badań

 

 

Nocna i świąteczna
pomoc medyczna

 

 

001
lek. med. Paweł Choroszczak specjalista medycyny rodzinnej
       
       

 

lek. med. Marcelina Popiołek - Gajda specjalista pediatrii
       
       

 

 

Sylwia Rajska
Maria Kozłowska
Dorota Tomiczak
Mira Dubniewicz
magister pielęgniarstwa
pielęgniarka dyplomowana
licencjat pielęgniarstwa
magister pielęgniarstwa
006

 

 

 

Wioletta Szydło
Wioletta Szydło położna środowiskowo-rodzinna
       

ZAKRES ZADAŃ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Położna POZ realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą:

1) edukację w zakresie planowania rodziny;
2) opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu;
3) opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia;
4) opiekę w chorobach ginekologicznych;
5) opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

2. W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna POZ współpracuje z:

1) lekarzem ginekologiem (położnikiem) udzielającym świadczeń specjalistycznych w zakresie jej zadań;
2) lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
3) pielęgniarką POZ;
4) pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania;
5) pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
6) położną zatrudnioną w specjalistycznej poradni położniczo-ginekologicznej;
7) innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;
8) przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.

3. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:

1) edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety;
2) przygotowania do porodu, z uwzględnieniem porodu rodzinnego;
3) poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu;
4) poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
5) poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią;
6) kształtowanie postaw rodzicielskich;
7) edukację i udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie, metod regulacji płodności;
8) profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii położniczych;
9) edukację kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego;
10) edukację w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową;
11) profilaktykę chorób wieku rozwojowego;
12) edukację w zakresie szczepień ochronnych.

4. Świadczenia diagnostyczne obejmują:

1) przeprowadzanie wywiadu środowiskowego/rodzinnego;
2) monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej;
3) wykonywanie badania położniczego u kobiet;
4) ocenę relacji rodziny z noworodkiem;
5) monitorowanie przebiegu połogu i rozwoju noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
6) obserwację i ocenę rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia oraz adaptacji do środowiska zewnętrznego;
7) wykonywanie pomiarów u kobiety i noworodka oraz ocenę tych pomiarów;
8) ocenę poziomu bilirubiny w oparciu o topografię zażółcenia według schematu Kramera oraz pobieranie materiałów do testów na fenyloketonurię i hypotyreozę u noworodków;
9) wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy;
10) pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:

1) planowanie, realizację i ocenę opieki pielęgnacyjnej nad:
a) kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu,
b) noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia,
c) kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi;
2) przygotowanie i wspieranie rodziny w opiece świadczonej na rzecz noworodka, niemowlęcia i kobiety;
3) przygotowanie kobiety do samoopieki i samopielęgnacji.

6. Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:

1) udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
2) udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w stanach nagłych do czasu przybycia lekarza;
3) przyjmowanie porodu nagłego w warunkach domowych;
4) zabezpieczenie naciętego lub pękniętego krocza;
5) udzielanie pomocy w okresie laktacji;
6) wykonywanie zabiegów leczniczych zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym:
a) podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych,
b) zdejmowanie szwów,
c) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza,
d) wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych,
e) płukanie pochwy,
f) leczenie i opatrywanie oparzeń, ran, odleżyn we współpracy z pielęgniarką POZ,
g) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna,
h) ustalanie diety kobiety zgodnie z potrzebami,
i) doraźną modyfikację dawki leczniczej leku przeciwbólowego, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest położna.

7. Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:

1) ćwiczenia usprawniające w ciąży, połogu i schorzeniach ginekologicznych;
2) wykonywanie drenażu ułożeniowego u kobiety;
3) prowadzenie gimnastyki oddechowej, relaksacyjnej, przygotowującej do porodu oraz połogu.

 Pobór materiału do badań jest możliwy od poniedziałku do piątku w budynku praktyki ul. Beżowa 12-16, Wrocław w godz. 8:00 - 9:30

 

 

 

 

 


Nocna i świąteczna pomoc medyczna

Świadczenia zdrowotne w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej po godzinie 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo
w dni wolne od pracy udzielane są pacjentom w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Pacjent może się udać po pomoc do punktu dyżurnego POZ niezależnie od tego, do którego lekarza/ pielęgniarki POZ złożył swoją deklarację.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC - SZCZEGÓŁY

Pomoc chirurgiczna
całodobowo przez 7 dni w tygodniu

• Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, Ambulatorium Chirurgiczne ul. Traugutta 112, tel. 71 342 27 86

Pomoc stomatologiczna
• ARTMEDIS, ul. Św. Mikołaja 59-60/25, tel. 71 714 25 55
codziennie w godz. 19.00 - 7.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i wszystkie dni świąteczne przez całą dobę


 

05 06 07 08

 

 

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO S.C.
Bożena Paździor, Ewa Paździor
ul. Beżowa 12-16
54-046 Wrocław
tel. 71 349 18 88

Aktualizacja: 24 11 2023